සකල ලෝකවාසීන්ට, කට්ටල හා අපද්රව්ය

එකම මෝටර් රථය බදු දී ඇති නව බදු සමාව රජය විසින් අනුමත කරන. සඳහා ගෙවිය යුතු නැත, පවා අවම ප්රතිශතයක්, ඔවුන් ද බදු ගෙවන්නන් කරන අතර, හා, රැස් කර ගෙන ඇති ණය සඳහා බදු මත නිවසක්:) සහ බදු මත අපද්රව්ය. එසේ කිරීමට ඔබ දන්නවා, එය සෑම විටම විධායක අනුමත කරන පොදු සමාව මුළු ප්රමාණයක් වාර්තා සමග වටිනාකම වැඩි නොවන එක් දහසක් යුරෝ. අවුරුදු දහයකට ණය මකා තනි පහරක් පවා නම්, ණය හිමියාට නොවේ බදු හෝ ආදායම් ආයතනය බදු එකතු නමුත් බදු එකතු දේශීය නියෝජිතයා. එය බදු හඳුන්වා දුන් අතර සහ, නැති විය හැකි වැටීම තුල ඇම්නෙස්ටි. ඊනියා සාම බදු එකතු