මිෂෙල් — දේපල නීතිඥ

කියවන්න (පරෙස්සමින්) නම් මෙම ප්රථම වරට වන අතර, ඔබ ඉඩම් මත මෙම පිටුව වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු මම නීතිඥයෙකු සහ මම ගනුදෙනු දේපල නීතිය හා විශේෂයෙන් උනන්දු වෙමි දේපල මෙහෙයුම් මම දන්නේ නැහැ ඇත්තටම කාලය ඇති ප්රතිචාර පණිවුඩ, සමාජ, එසේ නම්, එය ගන්නේ නැහැ නම්, ඔබ උත්තර දෙන්න එපා. ️ ) උපදෙස් ඉතා තෝරාගත් සමග නව ගනුදෙනුකරුවන්, ඔබට දැන ගැනීමට අවශ්ය සියලු මෙහි එය සොයා ) සෘජු සහභාගී සෘජු හා මගෙන් ප්රශ්න ජීවත්, ඇත්තෙන්ම මම කරන්න එපා උපදේශන ජීවත් වෙති. ) සමාජය මිලාන් හා රෝමය, ඔබ ඇතුළු කළ හැකි අපගේ සමාජ ආයෝජකයන්, මම උදව් කිරීමට සොයාගෙන ඇත ඔබ දැන ගැනීමට