ණය ඔම්බුඩ්ස්මන් ලබා ගැනීමට උකස්: වාසි මැදිහත්වීම ණය

ප්රතිලාභ හා පිරිවැය මැදිහත්වීම උගස් මෙහි සාරාංශ වියදම්, හෝ සේවා ඒ වෙනුවට, එය කිරීමට ඉතා යෝග්ය වේ කල්පනාකාරී විය ක්රියාකරුවන් නො සිටින ප්රකාශන එවැනි ලියවිල්ලක් වනු ඇත නීතිය උල්ලංඝනය, පිටත් වීමට ඉඩ දිරි ගැන්වුණු සැකය ගැන ඉදිරියේ සැඟවුණු පිරිවැය කියන ප්රකාශ පමණක් උසස් අදියර කාර්ය සාධනය. පාඨ මෙම පිටුව මගින් ආරක්ෂා ප්රකාශන අයිතිය නීති හා ගත නොහැකි විය හැක අවසරයකින්. තැන්පතු භාර (ඉතාලි සමාජය කතුවරුන් සහ සංස්කාරකවරුන්)