ණය අයකර ඉතාලිය

කළමනාකරණය හරහා මෙහෙයුම් ක්රමවේදය පරීක්ෂා කිරීමට හැකි වන අතර, මැදිහත් සාර්ථක දෙකම මූලික අධිකරණ තීන්දුවකින් තොර ව මරණ අදියර දී බලයට අධිකරණ අදියර