ජාතික සංගමයේ සමාජ නිවාස — ජනරජයේ ප්රවර්ධනය ප්රවේශ ජනතාවගේ ඉතිරි කිරීමේ අයිතිය වාසස්ථානය (කලා. හතළිස් හත් ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව)

සහාය සමඟ කටයුතු, තොරතුරු, සහ දක්ෂ වෘත්තිකයන් හා සම්බන්ධ දුෂ්කරතා ක්රියාත්මක ව්යාපෘති සමාජ නිවාස සෑම පුද්ගලයෙකුට ඇති අයිතිය සම්මත ජීවන සඳහා ප්රමාණවත් සෞඛ්ය හා යහපැවැත්ම, තමා සහ තම පවුල සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම නිවාස (ව්යවස්ථාවේ විසි පස් වන මානව හිමිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්රකාශනය) ආරක්ෂාව නවාතැන් පහසුකම්, සමාජ නිවාස හා අය ඉටු කිරීමට කැමති ගෙදර සඳහා තම පවුලේ අය