ගෙදර — සඳහා මෝල්ටා, ඉතාලිය

ස්වෛරී සඳහා මෝල්ටා එක් පැරණිතම ආයතන බටහිර ශිෂ්ඨාචාරයේ හා ක්රිස්තියානි