කොහොමද පැමිණිල්ලක්

පැමිණිල්ලක් ලෙස අර්ථ දක්වා ඇත, පැමිණිල්ලක් විධිමත් ලිඛිතව මත රඳා පවතී, මෙම ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවෙත් දී සංවිධානය ප්රශ්නය ලබා ගැනීමට අවශ්ය ආකාරයේ සිට මානව සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව හෝ නම් කරන ලද නියෝජිතයා. පහත සඳහන් තොරතුරු පොදුවේ අවශ්ය: තවත් අයෙකු, හෝ ඔබේ නියෝජිතයා නියෝජනය කළ හැක, ඔබ තුළ කටයුතු. එම පුද්ගලයාගේ නම, මාතෘකාව, සම්බන්ධය බව ඇය සමග ඔබ සහ ඔබේ අත්සන අවශ්ය වනු ඇත. සමහර අවයව අවශ්ය තොරතුරු පත්රය පෙර මෙම නඩුව සලකා බැලිය හැකි තොරතුරු පත්රය අඩංගු විය යුතුය: මොකක්ද උල්ලංඝනය කරන ලදැයි චෝදනා කරමින්, අසාධාරණ ප්රතිකාර, ගැටළු සම්බන්ධ, රජයේ නීති රීති උල්ලංඝනය කිරීමක් හා රෙගුලාසි, හෝ අතීත, කඩ කොන්ත්රාත්තුවක්,