කොහොමද කෙටුම්පත් කිරීමට කොන්ත්රාත්තුවක් රැකියා

කොන්ත්රාත් රැකියා වලින් ආරක්ෂා දෙකම ස්වයං රැකියා (හෝ නිදහස් මාධ්යවේදී හෝ නිදහස්) සහ පාරිභෝගික සඳහා ලබා දීමට පැහැදිලි නියාමනය කිරීමට කටයුතු සිදු කළ අතර, එම වන්දි ඒ සඳහා ගෙවනු ලැබේ බව වැඩ. යොමු කිරීමට ඔබේ කොන්ත්රාත්, රැකියා, පහත පියවර අනුගමනය කරන්න