කොහොමද ඔප්පු කිරීමට, බුද්ධිමය දේපල සොරකම් කිරීම

බුද්ධිමය දේපළ සඳහන් සියලු නිර්මාණ මිනිස් බුද්ධිය වැනි කලාත්මක හා සාහිත්ය, නම්, සංකේත, මෝස්තර, හා නව නිපැයුම්