කාලය හා වලංගු

කාල සීමාව අඩු වේ, වසර පහක් සඳහා එම අවස්ථාවේ දී නිදහස්, හෝ වලංගු බව ඔවුන් පැමිණ ඇති වසරේ වයස අවුරුදු. මෙම බලපත්ර කල් ඉකුත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ දරන්නා ගැනීමට විධාන, සහ හැසිරීම යාත්රාව. මෙම ඉල්ලීම සඳහා වලංගු බලපත්රයක් ද කළ පසු නියමිත දින නියමිත වේලාවට හා එවැනි අවස්ථාවක දී, කාලය ඊළඟ කාලය ය ආරම්භ කළ දිනයේ සිට වලංගු වේ ක්රියාත්මක කිරීම නීති ව්යවස්ථාවේ හැට පහක් ව්යවස්ථාදායක ආඥාව දහ ජූලි, නෑ, සංශෝධනය කේතය කර්මාන්තය