ඇගයීම අවම අවශ්යතා සහ පිළිගැනීමක් බැර — බීජිං සාමාන්ය විශ්ව විද්යාලයේ

ඒ නිසා, නැති අය සතුව මුලින්ම ලියාපදිංචි කිරීමට බිහිදොර