ආගමන, ජාත්යන්තර ආරක්ෂාව හා නිදහස් ව්යාපාරය තුළ යුරෝපා සංගමය අධිකරණය ෆ්ලොරන්ස්

ලිපිය තුනක් මේ අනුව නීතියේ පාලනය, නිර්මාණය, අගෝස්තු මාසයේ දී දී, අධිකරණය, ෆ්ලොරන්ස්, හතරවන සිවිල් අංශය, හැකියාවන් සඳහන් ක්ෂේත්රයේ විශේෂයෙන් විෂයයන් සමඟ කටයුතු මගින් මෙම අංශය පහත සඳහන් වේ, අදාළ කේත ශිලා, යොමු චාන්සරි ගොඩනැගිල්ල වේ සොයා ගත හැකි පහත සඳහන් වෙබ් පිටුව වෙබ් අඩවිය