අපරාධ වගකීම

අපරාධ වගකීම වන අතර, වර්ගය, නීතිමය වගකීම් වලින් පැන නගින උල්ලංඝනය, නීතිය, අපරාධ නීතිය, නීති සඳහා රාජ්ය කලාව විසි හතක්, ඡේදය, එක් ජනපදය බව ‘අපරාධ වගකීම වන අතර, පෞද්ගලික’, එය කළ හැකි වේ කිරීමට විධිවිධාන ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව අර්ථ දෙකක් ඇත: අනුව, අපරාධ නීතිය, ව්යවස්ථානුකූලව කර ගත්, අපරාධ වගකීම විග්රහ කළ හැකිය පමණක් ඉදිරියේ අභිප්රාය හෝ නොසැලකිල්ල වෙනත් ආකාරයේ දෝෂාරෝපණ, ඒ නිසා, චෝදනා නොවන දී අපරාධ නීතිය අරමුණු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ව්යවස්ථා සහතික. අපේ වත්මන් දණ්ඩ නීති සංග්රහයේ, කෙසේ වෙතත්, සපයයි සඳහා සමහර අවස්ථාවල ‘දැඩි වගකීම්’: කලා පසු, ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබ සැලසුම් කර තිබෙනවා වංචාව, හා වරද ලෙස පොදු නිර්ණායක කවරක්ද? ඇත්ත,