ඉතාලි නීතිඥයන් සමඟ අමුත්තන්. විශාලතම නීති බිහිදොර සඳහා ඉතාලි නීතිඥයන්.


වාර්තා අඞු කිරීමට හෝ සොරකම් විදේශ ගමන් බලපත්රය


පැමිණිල්ලේ දී සොරකම්

අහිමි විදේශ ගමන් බලපත්රයලබා දී කොන්සල් මත සුදුසු පැමිණිල්ලක් පත්රය බාගත කර ගත හැකි ආකාර කොටස) ඉදිරිපත් සමග එක්ව ඉල්ලීම නිදහස් කිරීම සඳහා නව විදේශ ගමන් බලපත්රය.