ලිපි ලේඛන, ලිපි ලේඛන දික්කසාද, වෙන් අවශ්ය ලියවිලි - ස්ටුඩියෝ. දානියෙල් - නීතිඥ මිලාන්