ඉතාලි නීතිඥයන් සමඟ අමුත්තන්. විශාලතම නීති බිහිදොර සඳහා ඉතාලි නීතිඥයන්.


නීතිමය නියෝජිත


හා පොලී නියෝජනය කළේය

නීතිමය නියෝජනය නීතිමය ආයතනය විසින් වන අතර එය ලබා දී බලය නියෝජනය ප්රධානියාවිෂය