නීතිමය නියෝජිත

හා පොලී නියෝජනය කළේය

නීතිමය නියෝජනය නීතිමය ආයතනය විසින් වන අතර එය ලබා දී බලය නියෝජනය ප්රධානියාවිෂය