අභියාචනාධිකරණය නියෝගයක් නීතිඥයන්, ෙ බොෙලොග්නාදිනය, නවය, ජූලි, නිල වශයෙන් ස්ථාපිත කරන ලදී නිරීක්ෂණාගාරය මත යුක්තිය දී අධිකරණය අභියාචනය

උපුටා ඔප්පුවේ සංස්ථාගත නිරීක්ෂණාගාරය මත යුක්තිය දී අභියාචනාධිකරණය (ජූලි)