අපි කවුද — වෙළෙඳපොළ දරුවාගේ — සාප්පුවක් අලුත් සහ පාවිච්චි කරන ලද ගුණාත්මක දරුවන් ගේවෙළෙඳපොළ නොවන බව පෙළෙන අර්බුදය, ළමා, ඇඳුම්, සෙල්ලම් බඩු සහ උපකරණ සිට වසර දහ හතරකට, වයස අවුරුදු දෙකම භාවිතා හා නව සමඟ, භාණ්ඩ ප්රධාන වශයෙන් හංවඩු ගසා ඇත

ව්යාපාරික ආකෘතිය සැකසී ඇති බව නව අවශ්යතා, පවුල් සේවාවක් ලබා සන්දර්භය තුළ එය අන්තර්ගත වන අතර, දෙකම සම්බන්ධයෙන් විකිණීම, ලෙස දෙකම සම්බන්ධයෙන් නැවත භාවිතය

ආකෘතිය නව්ය, සරල හා අනුගත අවශ්යතා අනුබද්ධ කිරීමට, රැකියා පමණක් නොවේ, නමුත් ව්යාපාර විනෝද